Beginpagina > Natuur en Bos > Natuur en Bos

Natuur en Bos

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

"BIODIVERSITEIT"

Deze term wijst simpelweg op de verscheidenheid van levende soorten in de planten- en dierenwereld. In de eenvoudigste zin wordt de biodiversiteit bepaald door het totale aantal levende soorten (planten, dieren, paddenstoelen, micro-organismen) in alle ecosystemen op het land en in het water (Dictionnaire encyclopédique de l’écologie et des sciences de l’environnement, F; Ramade, Ediscience, 1993, p. 67).

In Mont d’Anhée passen we bij het beheer principes toe die aan die definitie beantwoorden. We hebben namelijk de kans om de gronden voor landbouw en bosbouw samen te beheren. Zo wilden we in zowel de landbouw als het bosbeheer in hoge mate het landelijke karakter in stand houden en verbeteren.

Enkele concrete voorbeelden:

We wilden het “randeffect” (ecotoon) maximaal ontwikkelen. Dat effect wordt gekenmerkt door een veel grotere diversiteit en specifieke rijkdom dan in de afzonderlijke biotopen waarvan dit gebied de grens vormt. Het situeert zich op die manier aan de rand van de bos- en landbouwgebieden (velden en weiden). Voor de verwezenlijking van dat doel hebben we aan de rand van de bossen structuren met gemengde, gevarieerde en trapsgewijze wouden behouden waarin struikgewas, meidoorn, berk, esdoorn, kamperfoelie, … elk hun plekje hebben.

We verbieden ook elke vorm van pesticiden en ontwikkelen een serie ecologische landbouwmaatregelen, zoals het behoud van een grasstrook aan de rand van bossen en velden (waardoor het randeffect nog wordt bevorderd). We beheren meer dan 8 km groene heggen die uitzonderlijke vogels aantrekken en herbergen. Op een reeks weiden wordt het gras later gemaaid (na 15 juni) zodat de flora kan bloeien in de herfst en een heleboel insecten en vogels kan bevatten…

De biologische landbouw op de 70 hectare grote landbouwgrond biedt ons de mogelijkheid om een hoge graad van biodiversiteit te bereiken. Er worden geen chemische meststoffen of fytosanitaire producten gebruikt voor de ontginning.

Tot slot wordt voor de jacht elk jaar selectief te werk gegaan zodat een evenwicht tussen de natuurlijke omgeving en het wild blijft bestaan. Er wordt alleen gejaagd op reeën enverzwijnen. Door al die maatregelen kunnen we de reeds bestaande biodiversiteit beetje bij beetje verbeteren en ontwikkelen…

Pedologie: primaire schol met slib die bestaat uit kalkhoudende schist van het type famennien. Droge, frisse en relatief lichte bodem. Gunstige natuurlijke drainage op een groot deel van het landgoed.

Topografie: Hoogste punt op 200 meter, bepaalde hellingen boven 20% op de heuvels van de Maas.

Populatie: 75% eiken (voornamelijk sessiliflora, soms afgewisseld met gesteelde of bastaardplanten), natuurlijke aangroei van de es en esdoorn 12%, berk 10%, naaldbomen 2%, diverse 1%. Voornamelijk oude populatie. Weinig tussenkomst voor 1995.

PRINCIPES VAN HET BEHEER “Geïntegreerd beheer: de natuurlijke dynamiek van het bestaande ecosysteem zo dicht mogelijk benaderen."

Tijdens de Conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio (1992) werd het duurzame beheer van natuurlijke rijkdommen gedefinieerd: “De rijkdommen en bosgebieden moeten op een ecologisch haalbare manier worden beheerd om te voldoen aan de sociale, economische, ecologische, culturele en geestelijke behoeften van de huidige en toekomstige generaties”. Exploitatie van de toekomstige populaties door progressieve houtkap zodat de natuurlijke uitzaaiingen het nodige licht krijgen; maximaal profiteren van het bestaande ecosysteem. Er wordt voorrang gegeven aan natuurlijke aangroei (es, esdoorn, berk).

Om de 3, 4 jaar opruimen, daarna ruimte en licht geven; evenwichtige (in leeftijd) en gevarieerde (in soorten) bosbouw; behoud van de gevoelige ecologische biotopen (vochtige zones droge weide); verbetering van de landschapskwaliteit door het planten van soorten in harmonie en door het vrijmaken van bepaalde plaatsen in het bos; bescherming van de bodem tegen erosie; bescherming van ondergronds water; behoud van het evenwicht bos/wild.

Het bos is volledig gecertificeerd door het PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification: www.pefc.be ), een label dat de consument garandeert dat de door hem gekochte houten producten werden geproduceerd met hout uit duurzaam beheerde bossen. Die referentie (5 jaar geldig en met jaarlijkse controles) is gericht op openbare of private eigenaars van bossen die zich willen inzetten voor een doordacht beheer van hun bossen.

Lid van de Waalse stichting voor bosbehoud “Fondation Wallonne pour la conservation des habitats”: www.conservation-des-habitats.be